Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor bestellingen naast Algemene Voorwaarden:

Alle producten met een inkoop tot € 10,00 wordt u verzocht de aantallen aan te klikken tot u de
€ 10,00 heeft bereikt. Voor producten onder de € 10,00 is het niet mogelijk om per stuk te bestellen. Indien u onder dit bedrag blijft wordt op nacalculatie € 0,50 cent per SKU handelingskosten doorberekend.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor wederverkopers

De voorwaarden zijn alleen van toepassing op zakelijke kopers (wederverkopers).

1. Definities
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, nader te noemen algemene voorwaarden, wordt verstaan onder: Koper: rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en rechtverkrijgenden.
Verkoper: ImmenZ

2 Algemeen/Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verkoper en Koper. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk, gedeponeerd onder nr. 28108326 van Immenz v.o.f. bij de Kamer van Koophandel. De voorwaarden worden tevens opgenomen op de internetsite van Immenz. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.
2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover deze afspraken door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en zijn dan slechts geldig voor desbetreffende transactie.
2.3 Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper, tenzij individueel anders afgesproken, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien meerdere offertes worden verstrekt aan, of meerdere overeenkomsten worden gesloten met één en dezelfde Koper wordt de Koper reeds op grond van de eerste offerte of overeenkomst geacht te zijn op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3 Offertes/Aanbiedingen
3.1 Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures, nieuwsbrieven, via internet, etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.

4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper mondeling, schriftelijk of met het plaatsen van een order via de website van Verkoper, blijk geeft of laat geven zaken van Verkoper te willen betrekken.
4.2 Verkoper heeft het recht om bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

5 Prijzen
5.1 Alle prijzen in aanbiedingen offertes en op de website zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. In afwijking hiervan kan de Verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten waar de Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel gemelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de overeenkomst en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper.
5.4 Alle prijzen op de website, catalogi en andere mailuitingen zijn onder voorbehoud van zetfouten. Ondanks de grote zorgvuldigheid kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.
5.5 Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en er is sprake van export van goederen in het kader van een intracommunautaire levering dan staat Koper ervoor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.
5.6 Prijzen aan distributeurs omvatten specifieke kortingen bij specifieke volumes. Deze worden individueel afgesproken en aanvaard.

6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Koper zijn bedrijf uitoefent, dan wel zijn woonplaats heeft. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de te leveren zaken de opslagplaats van Verkoper verlaten. De Koper draagt onmiddellijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze zaken voor de Koper of voor derden mocht ontstaan. De verzending geschiedt altijd voor risico van Koper (ook bij franco levering), die voor het transport een verzekering kan afsluiten.
6.2 Levering binnen Nederland geschiedt franco huis indien de netto goederenwaarde meer dan € 250,- zegge tweehonderd en vijftig euro bedraagt. Voor België geldt een bedrag van € 275,- zegge tweehonderd en vijfenzeventig euro.  Bij bestellingen onder deze bedragen zullen de verzendkosten en afhandelingskosten worden doorberekend aan Koper. Indien het afleveradres van Koper zich buiten Nederland of België bevindt dan zijn verzend- en transportkosten altijd voor rekening van de Koper.
6.3 De opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Verkoper voor de uitvoering van de order nodig heeft, in zijn bezit zijn. De door Verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Verkoper verplicht zich bij wijzigingen in levertijd door overmacht de Klant in te lichten. Daarmee vervalt dan direct de opgegeven levertijd en wordt een indicatie of uitleg gegeven.

Bij niet tijdige levering dient Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval, in afwijking van bovenstaande, in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
6.4 Tenzij Koper zelf voor een expediteur zorgt worden de zaken door Verkoper verzonden op de naar zijn oordeel gunstige wijze met door Verkoper te kiezen expediteurs.
6.5 Verzoekt Koper om levering van zaken op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Verkoper de hieraan verbonden kosten aan de Koper in rekening brengen.
6.6 Koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Verkoper gerechtigd op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Verkoper van zijn verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren onverminderd haar recht om wegens niet-nakoming van de overeenkomst schadevergoeding te vorderen.

7 Reclames
7.1 Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 werkdagen na levering (of binnen 7 werkdagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan Koper (konden) worden geleverd) aan Verkoper ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
7.2 Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de Koper binnen 7 werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Verkoper ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1.
7.3 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
7.4 Ieder vorderingsrecht van Koper jegens Verkoper betrekking hebbend op gebreken in de door Verkoper geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Verkoper ter kennis zijn gebracht;
b. Koper aan Verkoper geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 6 maanden sedert de levertijd is verstreken.

8 Garantie/Aansprakelijkheid
8.1 Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake door Verkoper geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Koper jegens Verkoper (garantie-) aanspraken doen gelden. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.
8.2 De garantietermijn beloopt een periode van 6 maanden ingaande de dag van levering aan Koper.
8.3 Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
8.4 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Verkoper.
8.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. nagelaten verzorging
b. opzettelijke beschadiging
c.  Onoplettendheid
8.6 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verkoper.
8.7 Behoudens eventuele verplichtingen van Verkoper uit hoofde van het bovenstaande is Verkoper nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Met name is Verkoper ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder inbegrepen, door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
8.8 Koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige reden toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van Koper. Verkoper is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.
8.9 Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Koper komen.

 9 Zekerheid
Verkoper kan bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Koper bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat deze zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en voor zolang Koper weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd de levering van zaken op te schorten.

10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Verkoper, totdat alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
10.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
Koper is in dat geval verplicht de geleverde zaken eveneens onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan derden. Bij verkoop op krediet is Koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
10.3 Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren.
10.4 Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Koper aanwezig zijn terug te nemen indien Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Verkoper.
10.5 Koper is verplicht het risico van brand en diefstal van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en op verzoek van Verkoper deze verzekering te tonen. 
10.6 Koper is verplicht binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
10.7 Voornoemde onder 10.1 t/m 10.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Verkoper toekomende rechten onverlet.

11 Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals vermeld is op de factuur, of op enigerlei andere wijze door Verkoper aan Koper kenbaar is gemaakt.
11.2 De Koper is gehouden tot betaling van de betreffende zaken voorafgaand aan levering of bij individuele afspraken na minimaal 3 leveringen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur, tenzij dit anders is overeengekomen. Bij blijk van betaling na 14 dagen wordt de termijn vooruitbetalen wederom van kracht. De Verkoper is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling een maximum te stellen.
11.3 Indien door de Koper is aangegeven dat deze betaalt door middel van een automatische incasso op grond waarvan Verkoper het verschuldigde bedrag van de bankrekening van Koper afschrijft, dan zal Verkoper een periode van zeven kalenderdagen (of de eerste werkdag die daarop volgt) na factuurdatum hanteren bij de uitvoering hiervan. Hiervoor zal Verkoper aan Koper een korting op het factuurbedrag verlenen van 2%.
Koper is gehouden de voor de automatische incasso benodigde gegevens direct aan leverancier ter beschikking te stellen. Indien incasso niet (geheel) mogelijk blijkt of indien het afgeschreven bedrag wordt gestorneerd, dan zal Verkoper zeven kalenderdagen (of de werkdag die erop volgt) later deze incasso een tweede maal uitvoeren. In dit laatste geval vervalt de betalingskorting en zal het oorspronkelijke factuurbedrag, opgehoogd met 15 euro aan extra administratiekosten, direct automatisch worden geïncasseerd door Verkoper. De situatie waarin incasso van het door Koper verschuldigde bedrag binnen de betalingstermijn van 14 kalenderdagen niet (geheel) gerealiseerd is op grond van voorgaande of een andere voor risico van de Koper komende omstandigheid, wordt gelijkgesteld aan niet tijdige betaling door de Koper.
11.4 Bij niet tijdige betaling is Koper in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling door Verkoper vereist is. Als dan is Koper wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum over dit bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Koper gehouden tot vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De incassokosten zijn gebaseerd op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
11.5 Aftrek of schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
11.6 Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten macht van Verkoper die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, bedrijfsstoringen, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Ook vertragingen van leveranciers van Verkoper en het uit de handel nemen van producten van deze leveranciers behoren hiertoe. Indien Verkoper door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is hij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Verkoper. Ingeval van overmacht kan de Koper Verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.

 13 Toepasselijk recht/Geschilbeslechting
13.1 Op alle door Verkoper gedane aanbiedingen en offertes en alle overeenkomsten aangegaan door Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Verkoper en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Verkoper kennis, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Algemene voorwaarden in PDF

Klik op Manage cookies om ze te beheren. Helaas moeten wij jou vragen cookies toe te staan zodat jij en wij voldoen aan wettelijke vereisten. Wij laten je graag weten dat wij helemaal GEEN gegevens van jou gebruiken! Manage cookies